Skip to main content

1xCore+1xGPU

Image Product Name CPU GPU Maximum Memory Temperature Power
1U GPU Server
i7-9700TE

GTX1080

RTX2060S

DDR4 - 64GB
-20°C to 55°C

18V to 32V DC-in

100V to 240V AC-in

SR200_Rugged GPU Computer 75W NVIDIA 1050Ti_01
i7-4700EQ

GTX1050Ti

P3000

RTX3000

DDR3-8GB
-40°C to 60°C

9V to 36V DC-in

Intel i7-7820EQ, NVIDIA 1050Ti GPU Server
i7-7820EQ

GTX 1050 Ti

RTX 2060S

DDR4-32GB
-40°C to 60°C

9V to 36V DC-in

Target Acquisition GPGPU Computer_01
i7-7820EQ

GTX1050Ti

Quadro P3000

RTX3000

DDR4-32GB
-40°C to 70°C

9V to 36V DC-in

AV710 Targeting & Surveillance GPGPU Computer_01
i7-6822EQ

GTX1050Ti

Quadro P3000

RTX3000

DDR4-32GB
-40°C to 70°C

9V to 36V DC-in

 Intel i7-7820EQ, NVIDIA 950M GPU Server
i7-7820EQ

GTX1050Ti

Quadro P3000

RTX3000

DDR4-32GB
-40°C to 60°C

9V to 36V DC-in