Skip to main content
Narrow By:

CPU

1-CPU 1-GPU

Image Model CPU Modular Memory Power
THOR200-DL
D-1732TE
Up to 64GB

18V~36V

CPT400_2_後右視圖
i9-13900TE
i9-13900
i7-13700TE
i9-13700
i9-12900TE
i9-12900
i7-12700TE
i9-12700
DDR5-64GB

9~48V DC-IN

Radar Based 5th Xeon SP Military GPU Server
8468
6443N
6430
4416+
8580
6554
5512
4516+

PEG RTX A6000

DDR5 2TB

18V~36V DC

SR800-D21-R Military IP65 Xeon D GPU Server
D-2183IT

MXM A2000

DDR4 512GB

MIL-461 18V~36V

PER335-RS_1
i9-13900TE

MXM A4500

DDR5 up to 64G

9V~36V DC-IN

AV600-D27 IP65 Military Ice Lake-HCC XEON D-2796TE with 100G MPO SFP GPU server
D-2796TE

MXM A2000

DDR4
Up to 256G RDIMM
Up to 512GB LRDIMM

MIL-STD 461

18V~36V

DC-IN

THOR200-X11 2U Half Military GPU Server
i7-13800HRE
i7-13800HE

PCIe/104

DDR5 64GB

MIL-461 18V~36V

 

 

THOR200-X11-TX 2U/2 Military GPU Server
i7-11850HE

PCIe/104

DDR4
Up to 64GB

MIL-461

18V~36V

DC-IN

THOR200-X11EHG2 2U/2 Military GPU Server
i7-11850HE

PCIe/104

DDR4
Up to 64GB

MIL-461

18V~36V

DC-IN

HORUS220-前右
6438N
6538N
DDR5 Up to 1.5TB/2TB/4TB

110V~220V AC-IN